آثار ایران در یونسکو

آثار ایران در فهرست کمیته میراث جهانی یونسکو

میراث جهانی یونسکو مجموعه ای از مکان‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی است که در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. جنگل ها، کوه ها، آبگیرها، صحراها، بقعه ها، بناها و شهرهای باستانی زیادی در سراسر دنیا وجود دارند که در فهرست کمیته میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند. این سایت ها بر اساس کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی، به تمام انسان‌های زمین تعلق دارند و هر دولتی فارغ از مذهب و نژادِ مردمش موظف به حفظ و نگهداری از آن ها است.
کشورهای عضو یونسکو، هر سال فهرستی از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود را برای ثبت به عنوان میراث جهانی به سازمان یونسکو معرفی می کنند. حفاظت و نگهداری از سایت های ثبت شده در فهرست آثار جهانی یونسکو بر عهده تمامی کشورهای عضو خواهد بود.
ایران در سال های گذشته مورد توجه بازدیدکنندگان بسیاری از نقاط مختلف جهان قرار گرفته است. ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان جاذبه های فراوانی برای عرضه به گردشگران دارد. وقتی سخن از میراث جهانی یونسکو به میان می آید، ناخودآگاه ارزش حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی که از نیاکان ما در این سرزمین بر جای مانده اهمیت پیدا می کند.

شوش

کاخ گلستان

مسجد جامع اصفهان

خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی

مجموعه تاریخی بازار تبریز (۲۰۱۰)

بیستون

سلطانیه

ارگ بم

پاسارگاد

تخت سلیمان